นโยบายส่วนบุคคล

นโยบายส่วนบุคคล บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) (ต่อไปเรียกว่า“บริษัท”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ (ต่อไปเรียกว่า “ท่าน”) และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าท่านได้รับความคุ้มครองเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม บันทึก จัดเก็บ และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ต่อไปเรียกว่า“เก็บรวบรวม”) รวมตลอดถึงการลบและทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้ วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหา บริการ และเว็บไซต์ของเราเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล โซเชียลมีเดีย และโทรศัพท์ รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการวิจัย เช่น การทำแบบสอบถาม ข้อมูลส่วนบุคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมในกรณีต่อไปนี้ เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้ เช่น IP Address หรือ other device identifier ชนิดและเวอร์ชันของบราวเซอร์ที่ทานใช้ การตั้งค่าเขตเวลา (Time Zone) เมื่อท่านติดต่อบริษัท หรือสมัครสมาชิกรับข่าวสาร ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จะถูกเก็บรวบรวม ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ สกุล […]

นโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้เรียก “บริษัท”) ขอแจ้งให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ (ต่อไปนี้เรียก “ท่าน”) ทราบว่า ในเว็บไซต์ของบริษัทจะมีการติดตั้งคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันในเว็บเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เนตของท่าน เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือ แทปเลต เพื่อจดจำลักษณะและข้อมูลการใช้งานของท่าน ดังนั้น กรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการติดตั้งคุกกี้ คุกกี้คืออะไร? คุกกี้คือข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานหรืออุปกรณ์ของท่าน โดยที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง คล้ายกับหน่วยความจำของหน้าเว็บ การทำงานของคุกกี้ ช่วยให้บริษัทรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลต่างๆจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านโดยอัตโนมัติ อาทิเช่นข้อมูลดังต่อไปนี้ (ก.) อินเตอร์เน็ตโดเมนและ IP Address จากจุดที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ (ข.) ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ ตลอดจนโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์ (ค.) ข้อมูลเพื่อการยืนยันตัวตน และวันที่ เวลาที่ท่านเข้าออกเว็บไซต์ (ง.) ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท และ (จ.) หน้าเว็บที่ท่านเข้า เยี่ยมชม และนำท่านออกจากเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงเนื้อหาบนหน้าเว็บที่ท่านเยี่ยมชมและระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชม การใช้งานคุกกี้ ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทใช้นั้น มีดังต่อไปนี้ (ก.) คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary […]

intro-28-07-2024

ทรงพระเจริญ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) เข้าสู่หน้าหลักEnter Site