HOT NEWS *ราคาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท คือ 8.80 บาท (BR IPO Price 8.80 Baht) *จองซื้อได้ตั้งแต่วันที่3,6,7 และ 8 ก.ค.2558 ที่
HOT NEWS
*ราคาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
 คือ 8.80 บาท (BR IPO Price 8.80 Baht) More detail Click Here
*จองซื้อได้ตั้งแต่วันที่3,6,7 และ 8 ก.ค.2558 เพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่